Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 1 januari 2024

Foot Care Center , E.M. van der Heijden-Smits

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Foot Care Center en een cliënt waarop Foot Care Center deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen

Foot Care Center zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Hiertoe wordt regelmatig bijscholing gevolgd en de laatste ontwikkelingen en werkmethoden doorgevoerd. Foot Care Center zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Hygiëne

Persoonlijke hygiëne is bij Foot Care Center erg belangrijk. Daarom wordt bij Foot Care Center gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen van de “Code van het voetverzorgingbedrijf” Zo worden bijvoorbeeld de (hand)doeken na iedere behandeling gewassen en alle instrumenten worden in de ultrasoon gereinigd en daarna gedesinfecteerd.

Bij aanvang van de behandeling van de voeten van de cliënt, wordt door uw medisch pedicure verwacht dat de voeten gewassen zijn en eventuele nagellak is verwijderd.

Eten, en drinken, en roken is niet toegestaan. Ook zijn huisdieren (honden) niet gewenst, dit alles conform de Code van de Voetverzorger.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Foot Care Center melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Foot Care Center het No Show tarief van € 30,25 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Foot Care Center de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Foot Care Center moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Tarieven

Foot Care Center vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Foot Care Center vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 1. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Voor de veiligheid kan uitsluitend via pin worden betaald.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

In bijzondere gevallen, in overleg met Foot Care Center kan de rekening per bank worden betaald. In dat geval worden administratiekosten a € 2,50 in rekening gebracht.

Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Foot Care Center vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Foot Care Center aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Foot Care Center neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Foot Care Center behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Foot Care Center zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Aansprakelijkheid

Foot Care Center is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Foot Care Center is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn-gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Foot Care Center is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Garantie

Foot Care Center geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Foot Care Center geadviseerde heeft gebruikt.

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 1. Beschadiging & diefstal

Foot Care Center heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Foot Care Center meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Foot Care Center zodat er een oplossing kan worden gezocht.

Foot Care Center moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Foot Care Center en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Foot Care Center het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Foot Care Center en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.